NOYA INC.                                                                         

E-mail

  
                                                                                                                                                  
                                     
NOYA Inc.
Sancak Mah.Sema Yazar Sok. No:12/2
06550 Çankaya
ANKARA/TURKEY
 
TEL : + 90 312 4421530
FAX : + 90 312 4421531
E-mail : nkose@noyaco.com